Jak poprawnie rozlicza się VAT?

Podatek VAT od towarów i usług, w wysokości 23%, dolicza się do wartości netto transakcji kupna-sprzedaży. Rozliczany jest miesięcznie lub kwartalnie przez płacących go przedsiębiorców. Aby go obliczyć, należy zsumować wartość zakupów w trakcie danego okresu, a następnie obliczyć sumę wartości sprzedaży towarów i usług oraz podać obie wartości w deklaracji, składanej w Urzędzie Skarbowym. Na rachunek bankowy Urzędu wpłaca się różnicę między podatkiem naliczonym a należnym. Sprawdź, co jeszcze warto wiedzieć o podatku VAT.

Kto musi płacić VAT, a kto jest zwolniony z obowiązku zapłaty?

Podatnikami VAT są przedsiębiorcy określonych towarów oraz dostawcy towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym. Wysokość należnego podatku VAT zależy od wartości netto sprzedaży. Podatkowi VAT podlegają obowiązkowo przedsiębiorcy, oferujący:

  • usługi prawnicze,
  • usługi doradcze,
  • usługi jubilerskie,
  • usługi factoringowe.

Obowiązkowo podatkiem VAT objęci są również dostawcy preparatów kosmetycznych i toaletowych, komputerów, urządzeń elektrycznych i urządzeń sprzętu gospodarstwa domowego. Zwolnione z VAT są natomiast usługi transportu sanitarnego, opieki medycznej oraz usługi, związane pomocą psychologiczną. VATu nie muszą również płacić przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą, a także przedsiębiorcy, których obroty w poprzednim oraz bieżącym roku nie przekroczyły limitu 200 000 złotych. Sprawdź, jak poprawnie rozliczać VAT.

 

Kiedy i komu przysługuje odliczenie vat i jak robić korekty in minus?

Podatnik VAT może odliczyć podatek w rozliczeniu za jeden z czterech kolejnych okresów rozliczeniowych. Jeśli ten termin zostanie przekroczony, należy dokonać korekty deklaracji. VAT można również doliczyć z tytułu nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży, opodatkowanych u podatnika na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy o VAT.

W przypadku obniżenia podstawy opodatkowania względem podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem możliwe jest sporządzenie korekt in minus. Można jej dokonać w okresie, w którym zostanie wystawiona faktura korygująca. Warunki obniżenia podstawy opodatkowania muszą być uzgodnione z nabywcą, a spełnienie warunków tych warunków musi być odnotowane.

 

Mechanizm podzielonej płatności i zaliczki w eksporcie towarów

Podatnicy VAT podlegają również mechanizmowi podzielonej płatności. Dotyczy on faktur, których wartość brutto przekracza kwotę 15 000 złotych lub równowartość tej kwoty, wyrażonej w walucie obcej. Możliwe jest dokonywanie płatności z rachunku VAT w przypadku kwoty, odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów albo należności celnych. W przypadku eksportu toporów natomiast podatnik VAT, otrzymawszy całość lub część zapłaty przed dostawą towarów, może stosować zerową stawkę VAT w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, tylko w sytuacji, gdy wywóz towarów nastąpi w terminie sześciu miesięcy, liczonych od końca miesiąca, w którym nastąpiło otrzymanie zapłaty.

Chęć płacenia VAT dokonuje się przez złożenie formularza VAT-R do naczelnika Urzędu Skarbowego przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej. Faktury VAT należy wystawiać nie później niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Płatnicy VAT zobowiązani są do prowadzenia ewidencji sprzedaży.