Jak określić wartość środka trwałego?

Podczas prowadzeni działalności przedsiębiorcy często nabywają środki trwałe. Za środek trwały uważa budowle, budynki, lokale, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne przedmioty, których przedsiębiorca jest właścicielem (lub współwłaścicielem) oraz które wytworzył lub nabył we własnym zakresie. Dodatkowo środek trwały musi być wykorzystywany w związku z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą, albo oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu. Ostatnim warunkiem, który musi spełnić środek trwały, jest to, że przedsiębiorca będzie używał go dłużej niż rok.

 

Wycena wartości środka trwałego

Przedsiębiorcy zobowiązani są do ustalenia wartości początkowej środka trwałego. Jest ona dla nich istotna, chociażby ze względów sposobu amortyzacji. Robi się to na podstawie wielu różnych czynników, dlatego najlepiej, by wycenę wartości środka trwałego przeprowadziło doświadczone biuro rachunkoweW przypadku, gdy przedsiębiorca dany środek kupił, za wartość początkową uważa się cenę nabycia. Jeśli z kolei go wytworzył, wartością początkową jest koszt wytworzenia. Środki trwałe nabyte nieodpłatnie wycenia się na podstawie wartości rynkowej z dnia nabycia (chyba że umowa stanowi inaczej). W sytuacji, gdy przedsiębiorca częściowo odpłatnie nabył dany środek trwały, wartością początkową jest cena nabycia powiększona o wartość przychodu.

 

Jak rozumiana jest kwota nabycia?

Należy pamiętać, że ceną nabycia jest nie tylko należność dla osoby zbywającej, ale też koszty związane z przekazaniem środka trwałego do używania w firmie. Do kwoty nabycia dodaje się między innymi koszty transportu, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji, uruchomienia danego środka, a także opłaty notarialne, skarbowe, odsetki, czy prowizje. W przypadku niektórych środków (jak np. zakup auta z zagranicy), można doliczyć również np. opłaty rejestracyjne, tłumaczenie dokumentów, czy podatek PCC. Kwota jest natomiast pomniejszana o podatek od towarów i usług (z wyjątkiem kilku sytuacji).